درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

پنهان‌کن

ثریا افضلی برخی از درک کلاسیک اقتدار را از دیدگاه جامعه شناختی باز می‌کند. او با بررسی مفهوم کاریزما در دو وجه فردی و گروهی، استدلال می‌کند که اعمال نفرت به یکی از عوامل اجتماعی-سیاسی و اجتماعی- مذهبی تبدیل می‌شود.

نام‌ها

ثریا افضلی
دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی و روابط بین‌الملل و کاندیدای دکترا در گروه مطالعات خاورنزدیک و میانه - TCD

پیشنهاد ما

سخنرانی مارال کریمی
کنفرانس ۲۰۲۲
تئوریزه‌کردن چرخه‌های اعتراضی در ایران: یک مدل تکرارشونده
سخنرانی محسن متقی
کنفرانس ۲۰۲۲
قرن چهاردهم خورشیدی و چالش‌های روشنفکران مسلمان [سخنرانی]
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
دین علمی و علم دینی، حسن یوسفی اشکوری
سخنرانی وفا مهرآیین
کنفرانس ۲۰۲۲
تعریف شاخص‌هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب‌های درسی
-
آگورا
علم، قدرت و جنسیت- پنل دوم
سخنرانی زهره رجبی
کنفرانس ۲۰۲۲
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها