بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

سخنرانی
186 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا

نام‌ها

ثریا افضلی برخی از درک کلاسیک اقتدار را از دیدگاه جامعه شناختی باز می‌کند. او با بررسی مفهوم کاریزما در دو وجه فردی و گروهی، استدلال می‌کند که اعمال نفرت به یکی از عوامل اجتماعی-سیاسی و اجتماعی- مذهبی تبدیل می‌شود.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها