بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت پراکنی جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران

موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت پراکنی جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا

نام‌ها

این مقاله به بررسی تبلیغ نفرت علیه زنان و جامعه دگرباشان جنسی از طریق موعظه‌های مذهبی-سیاسی می‌پردازد. نقش تبليغ امام جمعه از منظر نظريات كاريزما و ساخت و تأثير انواع اقتدار رسمی و غيررسمی مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها