گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته

گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا

نام‌ها

Play Video

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۱ – فارسی

8march، ّICCI2022، ایران آکادمیا، جنبش زنان، جنبش زنان ایران، روز جهانی زنان، زن زندگی آزادی، کنفرانس ایران و گردش قرن، منصوره شجاعی، نیره توحیدی، هشت مارس، هشتم مارس
10 ق.ظ
سخنرانان
نیره توحیدی
تصویر پروفایل منصوره شجاعی

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها