در نشر دانش بکوشید!

مدرس در ایران آکادمیا

gender

نیره توحیدی

نیره توحیدی
پروفایل
استاد مطالعات جنسیت و زنان

سعید پیوندی

سعید پیوندی
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

اکبر مهدی

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

آزاده کیان

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

جلیل روشندل

جلیل روشندل
پروفایل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

زینب پیغمبرزاده

زینب پیغمبرزاده
پروفایل
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی

سجاد سپهری

پروفایل سجاد سپهری
پروفایل
پژوهشگر جامعه‌شناسی

فرزین وحدت

فرزین وحدت
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

فرهاد خسروخاور

فرهاد خسروخاور
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده

کاظم علمداری

کاظم علمداری
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده

محسن متقی

محسن متقی
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی
پروفایل
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها