در نشر دانش بکوشید!

مدرس در ایران آکادمیا

gender

نیره توحیدی

نیره توحیدی
پروفایل
استاد مطالعات جنسیت و زنان

سعید پیوندی

سعید پیوندی
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

اکبر مهدی

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

آزاده کیان

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

محسن متقی

محسن متقی
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی
پروفایل
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری

محمدرضا نیکفر

محمدرضا نیکفر
پروفایل
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

محمود مسائلی

محمود مسائلی
آکادمیا
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه

زینب نبوتی

پروفایل
ٔدانش‌آموخته فلسفه

جلیل روشندل

جلیل روشندل
پروفایل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

زینب پیغمبرزاده

زینب پیغمبرزاده
پروفایل
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی

سجاد سپهری

پروفایل سجاد سپهری
پروفایل
پژوهشگر جامعه‌شناسی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها