بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
مدرس در ایران آکادمیا

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی مدرس در ایران آکادمیا

نیره توحیدی
پروفایل
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
سعید پیوندی
پروفایل
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
پروفایل
اکبر مهدی
استاد جامعه‌شناسی
پروفایل
آزاده کیان
استاد جامعه‌شناسی
کاظم علمداری
پروفایل
کاظم علمداری
جامعه‌شناس، نویسنده
محسن متقی
پروفایل
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده
محمدرضا معینی
پروفایل
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
محمدرضا نیکفر
پروفایل
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی
محمود مسائلی
آکادمیا
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
پروفایل
زینب نبوتی
ٔدانش‌آموخته فلسفه
جلیل روشندل
پروفایل
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
زینب پیغمبرزاده
پروفایل
زینب پیغمبرزاده
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی
سجاد سپهری
پروفایل
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
فرزین وحدت
پروفایل
فرزین وحدت
استاد جامعه‌شناسی
فرهاد خسروخاور
پروفایل
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده