گفتگو با علیرضا مناف‌زاده

علیرضا مناف زاده دارای دیپلم تحصیلات عالی در رشتۀ تاریخ و جامعه‌شناسی از دانشکدۀ عالی علوم اجتماعی پاریس است. وی مقاله‌های زیادی دربارۀ ایران و فرانسه به فارسی در مجله‌هایی مانند “ایران نامه” در آمریکا و “نگاه نو” در ایران چاپ کرده است. او چندین کتاب به زبان فارسی ترجمه کرده و همچنین دو کتاب به نام های “احمد کسروی، مردی که می‌خواست ایران را از تاریک اندیشی برهاند” و “ساخت و پرداخت هویتی در ایران” به زبان فرانسه به چاپ رسانده ‌است. درحال حاضربا بخش فرانسوی «رادیو بین‌المللی فرانسه» همکاری می‌کند و مقاله‌های او در آنجا به چاپ می رسد و هرهفته نیز یک برنامۀ دوزبانه (فارسی و فرانسه) برای این رادیو در زمینۀ مسائل فرهنگی و تاریخی و فلسفی تهیه می‌کند.

بایگانی گفتگو با علیرضا مناف‌زاده

علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
جایگاه پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش پنجم
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
کار پژوهشی در تاریخ، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش دوم
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
پروبلماتیک در پژوهش تاریخ، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش سوم
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
پارادایمهای اصلی پژوهشهای تاریخی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش چهارم
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
کسروی و هویت ایرانی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش نخست