در نشر دانش بکوشید!
درسگفتارهای کوتاه سعید پیوندی
جامعه‌شناس، عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه
4 محتوا
درسگفتارهای کوتاه محمد مالجو
اقتصاددان
5 محتوا
درسگفتارهای کوتاه علی هنری
پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی
3 محتوا
درسگفتارهای کوتاه عمار ملکی
استاد علوم سیاسی
4 محتوا

درسگفتار کوتاه

gender

اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش پنجم

آگورا
محمد مالجو

بازخوانی تاریخی رابطه آموزش و دین در ایران، بخش اول

آگورا
سعید پیوندی

نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران، بخش دوم

آگورا
سعید پیوندی

پروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چگونه است؟ بخش سوم

آگورا
سعید پیوندی

نسل جوان نظام آموزشی را چگونه زندگی می کند؟ بخش چهارم

سعید پیوندی
آگورا
سعید پیوندی

جنبشهای اجتماعی را چگونه تحلیل کنیم؟ بخش اول

آگورا
علی هنری

رابطه سازمان های سیاسی و اعتراض های مردمی چگونه است؟ بخش دوم

آگورا
علی هنری

شبکه های اجتماعی در بسیج سیاسی تسهیل کننده اند یا مانع؟ بخش سوم

آگورا
علی هنری

جنبشهای اجتماعی و انتخابات چگونه بر هم اثر می‌گذارند؟ بخش چهارم

آگورا
علی هنری

دموکراسی چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟ بخش اول

آگورا
عمار ملكی

شرایط انتخابات دموکراتیک و انواع نظامهای انتخاباتی کدامند؟ بخش دوم

آگورا
عمار ملكی

تاثیر نظامهای مختلف انتخاباتی بر دموکراسی چیست؟ بخش سوم

آگورا
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها