جستار (برابرنهادی برای Essay) نوشتار روشمند و دانش‌محوری است که به موضوعی یگانه می‌پردازد. جُستارهای آگورا کوتاه و روشمند هستند و به نوشته‌هایی اطلاق می‌شوند که اگرچه از روش علمی یا منطقی و دانشورانه‌ای پیروی می‌کنند، گستردگی و ساختار کامل یک مقاله پژوهشی یا نظری را ندارند.

جستارهای محمود مسائلی
مجموعه جُستارهای محمود مسائلی
42 Post(s)
جستارهای منصوره شجاعی
مجموعه جُستارهای منصوره شجاعی
9 Post(s)
جستارهای ایرج سبحانی
مجموعه جُستارهای ایرج سبحانی
1 Post(s)
جستارهای ریحانه غلامی
4 Post(s)

بایگانی جستار

جستار
ایدئولوژی چیست؟
جستار
امکان و امتناع تحقق دموکراسی در ایران
رامتین باشی
جستار
عشق به دنیا، عشق به حقیقت
فریده خردمند
جستار
پروژه «در ایران چه می‌گذرد؟» – محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
جستار
ازخودبیگانگی و ملالت‌های دوران مدرن از نگاه مارکس، دورکهایم و وبر
سعید مهدی‌زاده
جستارهای ریحانه غلامی
مقایسه‌ای بین نقد چزاره بکاریا و نقد هگل بر مجازات اعدام
ریحانه غلامی
جستار
بحران انگیزه و بحران مشروعیت را در ایران امروز چگونه می‌بینید؟
وحید اصغری
جستار
مجازات و قرارداد اجتماعی در اندیشه‌ی چزاره بکاریا
هادی میری آشتیانی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
محمود مسائلی
جستارهای منصوره شجاعی
حکایت دختران قوچان:‌ تاریخ‌نگاریِ جنسیتی
منصوره شجاعی
جستارهای محمود مسائلی
تعامل حقوق بشر با دولت و حاکمیت ملی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
شرایط گذار از استبداد به دموکراسی
محمود مسائلی
جستارهای ریحانه غلامی
جماعت‌گرایی بنیادگرایی اسلامی مطابق نظر فردیناند تونیس و هلموث پلسنر
ریحانه غلامی
جستارهای محمود مسائلی
دموکراسی در خواستی دیرپا برای رهایی
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
موضوع سقط جنین در حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
هویت و امنیت انسانی
محمود مسائلی
جستارهای منصوره شجاعی
قانون جوانی جمعیت: تبدیل کیش مادری به نهاد مادری
منصوره شجاعی
جستارهای ریحانه غلامی
روسو: آزادی شرطِ برابری
ریحانه غلامی
جستارهای محمود مسائلی
قتل های ناموسی در حقوق بشر بین المللی
محمود مسائلی
آگورا
کوروش و حکومت مطلوب: منش انسانی یا حقوق بشر؟
محمود مسائلی
آگورا
آزادی‌های فردگرایانه و سیاست‌های واکسینه‌شدن
محمود مسائلی
آگورا
جستار هفتم: گفتمان نجات و گفتمان برابری خواهی
منصوره شجاعی
آگورا
حقوق بشر و امید اجتماعی
محمود مسائلی
آگورا
مهرورزی به عنوان منبع الهامی برای حقوق بشر
فرشته قدسی، محمود مسائلی
آگورا
جستار ششم: تبارشناسی گفتمان فمینیسم و سیاست در جامعه مدنی زنان
منصوره شجاعی
آگورا
ابعاد ایدئولوژیک امارت اسلامی طالبان
محمود مسائلی
آگورا
جُستار پنجم: از تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات
منصوره شجاعی
آگورا
ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن
محمود مسائلی
آگورا
جُستار چهارم: برآمدن دولت اعتدال دروغین و گفتمان شهروندی
منصوره شجاعی
آگورا
معضل شناسایی امارت اسلامی طالبان در حقوق بین الملل
محمود مسائلی