در هفت جلسه مقدمه‌ای بر تئوری سیستم‌ عرضه می‌شود، بر تئوری عمومی سیستم  و تئوری سیستم‌های اجتماعی به روایت نیکلاس لومن.
روال بحث از این قرار است:
جلسه یکم: ورود پرسش‌گرانه به بحث
جلسه دوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۱
جلسه سوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۲
جلسه چهارم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۳
جلسه پنجم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۴
جلسه ششم: نظری کلی به تئوری سیستم
جلسه هفتم: نقد تئوری سیستم. آیا تئوری سیستم به درد ما می‌خورد؟ − نظر به جامعه ایران (در چهار بخش)

مجموعه درسگفتار نظریه سیستم

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش چهارم جلسه هفتم: نظر به جامعه ایران با تمرکز بر موضوع انتگراسیون

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش یکم جلسه هفتم: نقد تئوری سیستم‌های اجتماعی لومن

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش دوم جلسه هفتم: معناشناسی و ساختار اجتماعی

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش سوم جلسه هفتم: تئوری سیستمی و نظر به جامعه ایران

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه پنجم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۴

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه ششم: نظری کلی به تئوری سیستم

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه دوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۱

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه سوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۲

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه چهارم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۳

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه یکم: ورود پرسش‌گرانه به بحث

آگورا
م. ر. نیکفر
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها