در نشر دانش بکوشید!

درسگفتارهای کوتاه عمار ملکی

gender

دموکراسی چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟ بخش اول

آگورا
عمار ملكی

شرایط انتخابات دموکراتیک و انواع نظامهای انتخاباتی کدامند؟ بخش دوم

آگورا
عمار ملكی

تاثیر نظامهای مختلف انتخاباتی بر دموکراسی چیست؟ بخش سوم

آگورا

حکومتهای استبدادی چه نیازی به انتخابات دارند؟ بخش چهارم

عمار ملکی
آگورا
عمار ملكی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها