با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۳

آگورا
آشفتگی جنسیتی در روان‌شناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند به مفهومسازی روان‌شناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟
برگردان امانوئل شکریان
آگورا
سیری کوتاه در بایگانی اسلام
اسلاوی ژیژک، ترجمه مائده مکتوم
آگورا
بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی
جلیل روشندل، شیما تدریسی، فاطمه صادقی
آگورا
ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه
نوشته سجاد سپهری
آگورا
آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت
سینا ایروانی
آگورا
جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها
پویا آزاد
آگورا
ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران
اشکان بهشتی