با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۵

آگورا
روان‌‌شناسی شوروی
مانولیس دفرموس، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
طرح یک موضوع: موسیقی و هویت
سجاد سپهری
آگورا
میشل فوکو و رخداد ایرانی
اسلاوی ژیژک، برگردان: مائده مکتوم
آگورا
توانمندسازی زنان؛ مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل
سو شاد، جلیل روشندل
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
محمود مسائلی