در نشر دانش بکوشید!

ایران آکادمیا شماره ۹

gender

گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - آرش قجرجزی

زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - نادر نصیری

ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران[مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - زهره رجبی

مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در دوره کووید-۱۹[مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - حمیده صابری

تعهدات Erga Omnes در قانون بین‌الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - محمود مسائلی

انبوهی مشکل‌ها، لختی اندیشه و شر ابتذال [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - محمدرضا نیکفر

شرحی انتقادی بر روان‌شناسی‌های انتقادی [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - امانوئل شکریان

بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - شکیبا رحمانی

پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - شیما تدریسی

ریزش طبقه متوسط و تهی‌دستان نوظهور شهری (مطالعه موردی: تهران) [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس -هادی میری آشتیانی

فرایند اسلامی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹

مصطفی رحیمی – به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]

ایران آکادمیا شماره ۹
مقاله کنفرانس - یاشار تاج‌محمدی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها