هنوز مغز ما چندان تکان نخورده است – محمدرضا نیکفر

هنوز مغز ما چندان تکان نخورده است – محمدرضا نیکفر

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

محمدرضا نیكفر
آگورا
بدبختی و خوشبختی علوم انسانی در ایران - نیکفر
محمدرضا نیكفر
آگورا
گویا هنوز خبر بد را نشنیده‌ایم! - محمدرضا نیکفر

نام‌ها

محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
سعید پیوندی
آگورا
نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران، بخش دوم
منصوره شجاعی
آگورا
مفهوم و جریان کتابداری اجتماعی - منصوره شجاعی
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۴
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۸
نقد سیاست هویت
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۳

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها