در نشر دانش بکوشید!

درسگفتارهای کوتاه سعید پیوندی

gender

بازخوانی تاریخی رابطه آموزش و دین در ایران، بخش اول

آگورا
سعید پیوندی

نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران، بخش دوم

آگورا
سعید پیوندی

پروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چگونه است؟ بخش سوم

آگورا
سعید پیوندی

نسل جوان نظام آموزشی را چگونه زندگی می کند؟ بخش چهارم

سعید پیوندی
آگورا
سعید پیوندی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها