در نشر دانش بکوشید!

جستارهای منصوره شجاعی

حکایت دختران قوچان:‌ تاریخ‌نگاریِ جنسیتی

جستارهای منصوره شجاعی
منصوره شجاعی

قانون جوانی جمعیت: تبدیل کیش مادری به نهاد مادری

جستارهای منصوره شجاعی
منصوره شجاعی

جستار هفتم: گفتمان نجات و گفتمان برابری خواهی

آگورا
منصوره شجاعی

جستار ششم: تبارشناسی گفتمان فمینیسم و سیاست در جامعه مدنی زنان

آگورا
منصوره شجاعی

جُستار پنجم: از تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات

آگورا
منصوره شجاعی

جُستار چهارم: برآمدن دولت اعتدال دروغین و گفتمان شهروندی

آگورا
منصوره شجاعی

جُستار سوم: جنبش سبز حامل گفتمان ضد خشونت با تاثیر از گفتمان برابری خواهی

آگورا
منصوره شجاعی

 جُستار دوم: ازخرداد ۴۲ تا خرداد ۸۸جنبش سبزدموکراسی خواهی

آگورا
منصوره شجاعی

 تقابل، یا، همراهی گفتمان برابری خواهی با گفتمان انتخابات؛ جُستار اول: از مشروطه تا انقلاب سفید

آگورا
منصوره شجاعی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها