مجموعه درسگفتارهای محمدرضا نیکفر. این درسگفتارها یا پیشتر در دانشگاه ایران آکادمیا تدریس شده‌اند، یا به عنوان درسگفتاری مستقل و یا تکمیلی، توسط مدرس تهیه شده‌اند.

مجموعه درسگفتار نظریه سیستم
مجموعه درسگفتار نظریه سیستم - نیکفر
10 محتوا

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۲» – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر - نظریه‌های دموکراسی ۲
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

درسگفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۱» – محمدرضا نیکفر

پوستر تئوری دموکراسی به همراه تصویری از محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

مقدمه‌ای بر تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» – گفتارهای برکلی، محمدرضا نیکفر

آنلاین
از درسگفتارهای محمدرضا نیکفر

خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش اول – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر

خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش دوم – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای اندیشه انتقادی – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش چهارم جلسه هفتم: نظر به جامعه ایران با تمرکز بر موضوع انتگراسیون

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش سوم جلسه هفتم: تئوری سیستمی و نظر به جامعه ایران

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش یکم جلسه هفتم: نقد تئوری سیستم‌های اجتماعی لومن

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- بخش دوم جلسه هفتم: معناشناسی و ساختار اجتماعی

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه پنجم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۴

آگورا
م. ر. نیکفر

درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه ششم: نظری کلی به تئوری سیستم

آگورا
م. ر. نیکفر
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها