اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن

اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن

پنهان‌کن

نام‌ها

هاوری یوسفی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

ر. رمضانی
آزادی اندیشه شماره ۱
فساد دانشگاهی در ایران
محسن متقی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
قرن چهاردهم خورشیدی و چالش‌های روشنفکران مسلمان
مریم رحمانی تهرانی
نوشتاری
بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی
شهرام کیانی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
بررسی تاریخی نا جنبش کوییر ایرانی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها