پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران

پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران

پنهان‌کن

موانع پیش روی زنان ایرانی در زمینه اشتغال سبب افزایش حذف آنان از بازار کار رسمی و گرایش‌شان به اشتغال غیررسمی شده است. این وضعیت به افزایش تبعیض جنسیتی علیه آنان در اشتغال دامن زده است و تامین معیشت را برای آن‌هایی که از طبقه پایین اقتصادی هستند، سخت‌تر کرده است.
مقاله حاضر بر اساس روش کیفی صورت گرفته است که داده‌های آن از مشاهده رفتار و مصاحبه عمیق با 26 زن دستفروش در خط 2 مترو تهران به دست آمده است. یکی از معضلات اصلی زنان دستفروش در مترو مواجهه با ماموران قدرت است، پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که تاکتیک‌های آنان برای مقابله با ماموران قدرت چیست و در طول زمان چه تغییری کرده است؟ چارچوب نظری مقاله بر مبنای دو نظریه “مقاومت روزمره” اسکات و “پیشروی آرام” بیات شکل گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تاکتیک‌های زنان برای کاهش مخاطرات مواجهه با ماموران قدرت شامل این موارد می‌شود: کاهش و عدم تردد در ایستگاه‌های ناامن‌تر، کاهش و عدم ورود از ایستگاه‌های ناامن‌تر، پنهان کردن اجناس، کم کردن اجناس همراه، بازی در نقش مسافر، جلب لطف ماموران قدرت، آشنایی با آنان، تمکین، فرار، جمع کردن فوری بساط در صورت حمله ماموران قدرت و عدم حضور در جلوی دوربین ایستگاه. رفتار ماموران قدرت نیز در طول این سال‌ها تغییر کرده به گونه‌ای که توقیف اجناس دستفروشان در گذشته بسیار بیشتر از چند سال اخیر بوده و همچنین امروزه ماموران قدرت بیشتر به تذکر اکتفا می‌کنند.
کلید واژگان: دستفروشی، زنان دستفروش، “مقاومت روزمره”، “پیشروی آرام”، ماموران قدرت، تاکتیک‌ها

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – فارسی

ICCI2022، شیما تدریسی، طبقه فرودست، کنفرانس ایران آکادمیا، محبوبه شفایی‌پور سرمور، مطالعات فرودستان، هادی میری‌آشتیانی
11 ق.ظ
سخنرانان
Shima Tadrisi Hassani
کاظم علمداری
hadi miri

نام‌ها

شیما تدریسی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

سخنرانی آندرا ماتِی
سخنرانی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی کاظم علمداری
سخنرانی
استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سخنرانی شکیبا رحمانی
سخنرانی
بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز
سخنرانی سعید پیوندی
سخنرانی
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]
سخنرانی امانوئل شکریان
سخنرانی
پیدایش در بحران، نقد روانشناسی

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی