انفال و اقتصادیات اسلامی-قسمت اول

نویسنده: مهرداد وهابی
مترجم: یپرم خان هایریک
نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم  فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است

این نوشته در دو قسمت منتشر خواهد شد. در این محتوا به بخش نخست دسترسی خواهید داشت که مشتمل بر شش بخش اول فصل پنجم کتاب است.