بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی
تابلوی نه به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و هشتگ مهسا امینی در دست یک زن با حجاب در خیابانی در ایران

اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی

https://doi.org/10.53895/ftj1315

کلیدواژه‌ها: آزادی سیاسی، حجاب، سکولاریزاسیون، زندگی روزمره، دولت غارتگر، قومیت جدید

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

جنبشی که ایران را از سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ تکان داد، نوآوری‌های بزرگ انسان‌شناسی و جامعه‌شناختی را همراه آورد. زنان برای اولین بار مروج جنبش بودند، نه فقط مکمل مردان. جنبش دو نوع خواست را با هم ترکیب کرد: وجودی (به دست گرفتن بدن زنان توسط خودشان از طریق طرد حجاب اجباری) و سیاسی (پایان دادن به دیکتاتوری و برقراری پلورالیسم سیاسی). این جنبش همچنین برای اولین بار شرایط را برای قومیتی فراگیر ایجاد کرد که با رعایت تنوع قومی و مذهبی، وحدت ایران را اعلام کرد. این حرکت، دولت خداسالار را که سرکوبگر و توتالیتر شده، هدف قرار داد. نهضت بدون سازماندهی و رهبری نتوانست حکومت اسلامی را سرنگون کند، اما بحران و عدم مشروعیت آن را آشکار کرد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها