زن زندگی آزادی کف دست یک زن ایرانی

جنبش «زن، زندگی، آزادی»: کالبد شناسی یک شعار

https://doi.org/10.53895/ftj1313

کلیدواژه‌ها: ایران، زنان، خیزش انقلابی، دگرگونی‌های اجتماعی، گفتمان جنیستی، رمان زنان، شعارهای جنبش ۱۴۰۱

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

در این مقاله، من به تحلیل مبارزه ایرانیان برای دموکراسی و تلاش زنان برای برابری جنسیتی در ارتباط با خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زنان، زندگی، آزادی» می‌پردازم. توضیح خواهم داد که چرا و چگونه شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» مظهر بسیاری از جنبه‌ها و عناصر این جنبش بی‌سابقه، از جمله تأکید آن بر زنان، کشور و اتحاد علیه رژیم حاکم بعنوان یک نیروی اشغالگر است. در این راستا، خواست ایرانیان برای مدرنیته و هویت جنسیتی، اختبار بر بدن خود، مبارزه زنان برای برابری، به ویژه در تولیدات ادبی آنها، و دسترسی جوانان ایرانی به اطلاعات را به عنوان ریشه ها زمینه های این جنبش جدید برجسته و تحلیل خواهم کرد. با توجه به گفتمان ادبی زنان در دهه‌های گذشته و تغییرات عمیق در فرهنگ عامه ایران، تصور چنین خیزشی و تغییر پارادایم ناشی از آن نمی بایست دور از ذهن بوده باشد. 

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها