بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده
تصاویری از نسرین ستوده و نامه‌هایش از زندان و جلد کتاب نامه‌های زندان

نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

مقدمه این کتاب ، فصلی مجزا از نامه‌های نسرین است که در چارچوب یک اثر تالیفی و همچون سندی ارزشمند می‌تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تنظیم نهایی نامه‌ها در اوان جنبش «زن زندگی آزادی» است، جنبشی برای رویارویی با اقتدارگرایی، رفتارهای باسمه‌ای و نخبه‌پروری، بدین اعتبار است که نسرین در فضای امن این جنبش بدون وحشتی از غوغای مشروعیت زدایی از شخصیت‌های معتبر ومشروعیت‌بخشی به شخصیت‌های باسمه‌ای، در سایه‌ی آرامشی که غوغای این جنبش برایش فراهم آورده، آخرین مراحل بازنگری نامه‌هایش را به پایان رسانید. هم بدین رو، مقدمه این کتاب به لطف نشر آسو، در شماره سیزده، در بخش معرفی کتاب از مجله آزادی اندیشه که ویژه زن زندگی آزادی است باز نشرمی‌شود.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها