نقد سوژه نرمال; ورود به تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
تصویر زنی در تظاهرات تهران۷ با تابلوی زن زندگی آزادی در دست

نقد سوژه نرمال; ورود به تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

https://doi.org/10.53895/ftj1303

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان، دیسکورس، سوژه ،گفتمان، ، نرمالیزاسیون

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

موضوع این یادداشت رهبری است، اما نه در تجسم آن در وجود جمع یا فردی معین. با تحلیل گفتمانِ جنبش جاری در ایران، توجه یادداشت متمرکز می‌شود بر سوژه‌ی نرمال، سوژه‌ای که نرمالیسم آن چشم پوشاننده بر نابهنجاری ساختاری جامعه‌ی ایران است.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها