بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
بیگانه‌انگاری بهائیان در سرزمین خویش: روند بهائی‌ستیزی در ایران از سال ۱۳۵۷ شمسی تا کنون

بیگانه‌انگاری بهائیان در سرزمین خویش: روند بهائی‌ستیزی در ایران از سال ۱۳۵۷ شمسی تا کنون

https://doi.org/10.53895/ftj1402

کلیدواژه‌ها: بهائی، اقلیت مذهبی، حقوق بشر، روشنفکری، نظام سرکوب، سپربلا

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۴

شماره صفحات: ۱۳-۴۰

آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال انجمن آزادی اندیشه - شماره ۱۴
10 محتوا

نام‌ها

چکیده

آیین بهائی زاده‌ی ایران و دارای چندین میلیون پیرو در سراسر جهان است. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی ایران هستند. با این وجود، از زمان پیدایش تا کنون، پیروان این آیین را در ایران آزرده اند و زیر فشار گذاشته‌اند. این نوشتار می‌کوشد با نگاهی به تاریخ و روش‌های بهائی آزاری، دلایل چنین رویکردی را واکاود. تاکید بیشتر بر دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ است که فشارها چندین برابر و سازمانی شد. همچنین پرسش اصلی آن بود که گروه‌های گوناگون اجتماعی، به ویژه جامعه‌ی روشنفکر ایرانی، چه دلایلی برای چنین دفع و سرکوبی دارند. این مقاله نشان می‌دهد که بهائیان ایران از آغاز سپر بلای جامعه بوده اند که می‌بایست تقصیر مشکلات و بحران‌ها را گردن گیرند. در عین حال، ایرانیان حقوق انسانی بهائیان را منوط به اثبات برحق بودن این آیین می‌شمارند و می‌کوشند با رد باورهای این مذهب، سرکوبی پیروان آن را توجیه کنند. در پایان مقاله، گفتگویی در باب تغییرات جامعه‌ی امروز آمده است که گویای رشد آگاهی و حمایت جامعه‌ی ایرانی از هم میهنان بهائی خویش در عین شدت گرفتن سرکوبی‌هاست. مبنای این نوشتار اسناد تاریخی، نظریه‌های چندی از اندیشمندان، اخبار روز و مصاحبه با کسانی است که این سرکوب‌ها را تجربه کرده‌اند.[1]


[1] با قدردانی از تمامی کسانی که تجربه‌های خویش را با من در میان گذاشتند، به دلایل امنیتی نام شان را در مقاله نیاورده‌ام.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها