روندها و مطالبات اصلی کنشگری برای حقوق زنان ایران در صد سال گذشته [مقاله کنفرانس]

روندها و مطالبات اصلی کنشگری برای حقوق زنان ایران در صد سال گذشته [مقاله کنفرانس]

پنهان‌کن

چکیده

این سخنرانی مرور مختصری است از مسیر تغییرات در پویایی‌های جنسیتی، به ویژه وضعیت، حقوق و مطالبات زنان در طول ۱۰۰ سال گذشته در ایران (۱۳۰۰-۱۴۰۰/۱۹۲۱-۲۰۲۱). تکیه اصلی بر مطالبات ونائلیت‌های زنان و چارچوب نظری و عملی در نحوه ارائه آنها خواهد بود. راهکارها ، شعارها و قالب بندی مطالبات اصلی زنان در هر دوره تاریخی از روند های تحول اجتماعی – سیاسی از جمله تغییردر دولت و سیاستگزاری های آن ، و بستر اقتصادی، فرهنگی و گفتمان های رایج داخلی و بین المللی متاثر بوده است. نسل‌های قبلی و پیش‌کسوتان نهضت فمینیستی ایران در مقابل هردسته از چالش ها و موانع، به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی، چه رویکرد ها و راهکارهایی را بکار می‌بستند، ونسل جوان ایران و یا سایر کشورها چه آموزه‌هایی از مادر بزرگان و مادران فمینیسم در ایران می‌توانند بیاموزند. در پایان چند نقد و پیشنهاد در زمینه چارچوب راهبردی و چشم انداز آینده جنبش زنان ارائه می‌شود.

در سده مورد بررسی ما، جامعه ایران ، از جمله مناسبات جنسیتی آن متاثر بوده است از عوامل متعدد و در هم تنیده داخلی و خارجی، از جمله: دو جنبش انقلابی سراسری  با دو ایدئولوژی ، جهان بینی ، و گفتمان کاملاً متفاوت. اولی انقلاب ناتمام مشروطه برمبنای مدرنیته و تجددگرایی، و پایان بخشی به استبداد؛ و دومی «انقلاب اسلامی» بر مبنای بنیادگرایی و استبداد مذهبی.  تحولات متعدد سیاسی-اجتماعی، علمی، واختراعات جدید تکنولوژیک، به ویژه در سیستم های ارتباطات و اطلاع رسانی که تسریع کننده آگاهی ها، تعامل میان فرهنگ ها و فرایند های جهانی شدن بوده است، از جمله رواج جهانی گفتمان ها و ارزش های نوینی چون حقوق بشر، دموکراسی، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست ، تساوی جویی،  تبعیض زدایی، و فمینیسم؛ همگی پی آمدهای جهانی-محلی (گلوکال) و بستر سازی داشته اند برای پویایی جنبش های نوین اجتماعی، از جمله جنبش های زنان در جهان وایران .

در پیوند با این محتوا

سخنرانی نیره توحیدی
کنفرانس ۲۰۲۲
گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته

نام‌ها

نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - زهره رجبی
ایران آکادمیا شماره ۹
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران[مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - یاشار تاج‌محمدی
ایران آکادمیا شماره ۹
مصطفی رحیمی - به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - نوید گرگین
ایران آکادمیا شماره ۹
پروژه‌ تأسیس در فکرِ متجدد: بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی) [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی
ایران آکادمیا شماره ۹
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها

24 مارس
24 مارس
منصوره شجاعی و سعید رهنما
16:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
منشور، قانون اساسی و پرسش‌های آن - با حضور منصوره شجاعی و سعید رهنما