مصطفی رحیمی – به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]

مصطفی رحیمی – به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]

پنهان‌کن

                    « مسئله رهایی از ارباب است، نه عوض کردنِ ارباب.»

مصطفی رحیمی. مارکس و سایه‌هایش.ص۴۵

چکیده

مصطفی رحیمی علی‌رغمِ اهمیتی که در تاریخِ روشنفکریِ ایران دارد، چندان موردِ توجه پژوهشگرانِ این حوزه قرار نگرفته است. بسیاری از آثارِ دانشگاهی درباره‌یِ تاریخِ روشنفکریِ ایران به نظراتِ شریعتی و آلِ‌احمد پرداخته‌اند، اما تقریباً چیزی درموردِ رحیمی نوشته نشده است. او پیش از دیگران موانعِ پیشِ رویِ جنبشِ دموکراسی‌خواهی را شناخت و در برهه‌هایِ حساس درموردِ این خطرات به جامعه هشدار داد. رحیمی سال‌ها پیش از این تشخصی داده بود که برخی جریاناتِ ناسیونالیست ممکن است چه خطراتی برایِ دموکراسی داشته باشند. او بود که اولین بار درموردِ خطراتِ ظهورِ بنیادگراییِ دینی آشکارا هشدار داد. او بود که خیلی زودتر از دیگران درباره‌یِ ظهورِ نولیبرالیسم در ایران هشدار داد. علاوه بر این‌ها، رحیمی در سراسرِ پروژه‌یِ فکریِ خود تلاش کرد تا بدیلی مترقی و دموکراتیک دربرابرِ گفتمان‌هایِ ارتجاعی ارائه دهد. او در دوگانه‌هایِ سیاسیِ واقعاً موجود به هیچ یک از طرفین نپیوست و گفتمان‌هایِ سیاسیِ رایج را رد کرد تا آنچه را درست می‌دانست ارائه دهد. هدفِ این مقاله مروری بر بخشی از تلاش‌هایِ رحیمی در این مسیر است.

در پیوند با این محتوا

سخنرانی یاشار تاج‌محمدی
سخنرانی
مصطفی رحیمی - تاملاتی درباره‌ی یک سنت فکری

نام‌ها

یاشار تاج‌محمدی
کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - شیما تدریسی
ایران آکادمیا شماره ۹
پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - کاظم علمداری
ایران آکادمیا شماره ۹
نگاه به شرق و نظم نوین جهانی [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - نیره توحیدی
ایران آکادمیا شماره ۹
روندها و مطالبات اصلی کنشگری برای حقوق زنان ایران در صد سال گذشته [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - شکیبا رحمانی
ایران آکادمیا شماره ۹
بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز [مقاله کنفرانس]
-
ایران آکادمیا شماره ۹
فرایند اسلامی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - نوید گرگین
ایران آکادمیا شماره ۹
پروژه‌ تأسیس در فکرِ متجدد: بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی) [مقاله کنفرانس]

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها