عکس مقاله جنبش مهسا

جنبش مهسا: اولین جنبش فمینیستی در ایران؟

https://doi.org/10.53895/ftj1407

کلیدواژه‌ها: سوبژکتیویته جدید، پیمان مردسالارانه، حجاب، دولت توتالیتر

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۴

شماره صفحات: ۱۱-۳۸

آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال انجمن آزادی اندیشه - شماره ۱۴
10 محتوا

نام‌ها

در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم که با تعریفی ویژه از حرکت‌های اجتماعی حرکت مهسا اولین جنبش فمینیستی در ایران است، پدیده‌ای با گستره‌گی قابل‌توجهی که در آن مطالبات گروهی و اجتماعی و سیاسی در هم تنیده‌اند. این حرکت اجتماعی پایه سیاسی و انسان‌شناختی جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد. جنبش مهسا بر اساس یک سوبژکتیویته جدید استوار است، در آن شادی زندگی زنان جوان و ابراز وجود آن‌ها دست به دست هم می‌دهند و با همیاری مردان جوان نظام سیاسی را نامشروع قلمداد می‌کنند. در این حرکت رد حجاب اجباری نشانه رابطه جدید با بدن و تبیین فردیت جدید زنان است. این جنبش مبتنی بر رد پیمان مردسالار بین اقشار سنتی، بنیادگرایان مذهبی و دولت خدا سالاراست.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها