روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]

روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]

پنهان‌کن

نام‌ها

فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

چکیده

کارهای پژوهشی پرشماری در ایران و خارج از کشور به موضوع جنبش‌های اجتماعی در قرن چهاردهم خورشیدی می‌پردازند. اما کمتر می‌توان به نوشته‌هایی برخورد که رابطه جنبش‌های اجتماعی را با روشنفکران مورد بررسی قرار داده باشند. مسئله بر سر نوع مشارکت، جایگاه و نقش روشنفکران در جنبش‌های اصلی اجتماعی قرن است.

شماری از پژوهش‌های علوم اجتماعی هم به موضوع چند و چون تاثیر گفتمان روشنفکری در جنبش‌های اجتماعی کشورهای مختلف پرداخته‌اند. الگوهای این گونه تحلیل‌ها از جمله تجربه انقلاب فرانسه است و نقشی که آرا و نوشته‌های روسو و ولتر و برخی دیگر از چهره‌های اصلی دوره روشنگری در این رویداد تاریخی بازی کردند. مثال دیگر انقلاب اکتبر روسیه و تاثیر افکار مارکس، انگلس،  لنین و تروتسکی و سایر روشنفکران در آن است. همین پرسش را درباره انقلاب چین و نقش مائوتسه تونگ و یا انقلاب کوبا و نقش کاسترو یا چه گورا می‌توان به میان کشید. فقط در سه دهه اخیر است که بخشی از پژوهش‌های دانشگاهی به دگرگون شدن رابطه روشنفکران با جنبش‌های اجتماعی یا به گفته رژیس دوبره کاهش نفوذ گفتمان‌های دورنگر و بلند‌پروازانه اشاره دارند.[1]


[1] Winock, Le siècle des Intellectuels. Debray, I. F. [Intellectuel Français], suite et fin, 54.

در پیوند با این محتوا

سخنرانی سعید پیوندی
کنفرانس ۲۰۲۲
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - یاشار تاج‌محمدی
ایران آکادمیا شماره ۹
مصطفی رحیمی - به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - شکیبا رحمانی
ایران آکادمیا شماره ۹
بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - منصوره شجاعی
ایران آکادمیا شماره ۹
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - زهره رجبی
ایران آکادمیا شماره ۹
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران[مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - نوید گرگین
ایران آکادمیا شماره ۹
پروژه‌ تأسیس در فکرِ متجدد: بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی) [مقاله کنفرانس]

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کمال سلیمانی، برگردان: مهدی رضایی
کتاب
اسلام و ناسیونالیسم‌های متنازع در خاورمیانه ۱۹۲۶-۱۸۷۶
نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی

رویدادها

8 دسامبر
8 دسامبر
با حضور نویسنده و مترجم از استرالیا
14:30

تا

16:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
رونمایی کتاب «طلعت پاشا» با حضور نویسنده و مترجم
17 دسامبر
17 دسامبر
19:00

تا

20:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟