روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]

روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]

پنهان‌کن

چکیده

کارهای پژوهشی پرشماری در ایران و خارج از کشور به موضوع جنبش‌های اجتماعی در قرن چهاردهم خورشیدی می‌پردازند. اما کمتر می‌توان به نوشته‌هایی برخورد که رابطه جنبش‌های اجتماعی را با روشنفکران مورد بررسی قرار داده باشند. مسئله بر سر نوع مشارکت، جایگاه و نقش روشنفکران در جنبش‌های اصلی اجتماعی قرن است.

شماری از پژوهش‌های علوم اجتماعی هم به موضوع چند و چون تاثیر گفتمان روشنفکری در جنبش‌های اجتماعی کشورهای مختلف پرداخته‌اند. الگوهای این گونه تحلیل‌ها از جمله تجربه انقلاب فرانسه است و نقشی که آرا و نوشته‌های روسو و ولتر و برخی دیگر از چهره‌های اصلی دوره روشنگری در این رویداد تاریخی بازی کردند. مثال دیگر انقلاب اکتبر روسیه و تاثیر افکار مارکس، انگلس،  لنین و تروتسکی و سایر روشنفکران در آن است. همین پرسش را درباره انقلاب چین و نقش مائوتسه تونگ و یا انقلاب کوبا و نقش کاسترو یا چه گورا می‌توان به میان کشید. فقط در سه دهه اخیر است که بخشی از پژوهش‌های دانشگاهی به دگرگون شدن رابطه روشنفکران با جنبش‌های اجتماعی یا به گفته رژیس دوبره کاهش نفوذ گفتمان‌های دورنگر و بلند‌پروازانه اشاره دارند.[1]


[1] Winock, Le siècle des Intellectuels. Debray, I. F. [Intellectuel Français], suite et fin, 54.

در پیوند با این محتوا

سخنرانی سعید پیوندی
سخنرانی
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]

نام‌ها

فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - زهره رجبی
ایران آکادمیا شماره ۹
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران[مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - یاشار تاج‌محمدی
ایران آکادمیا شماره ۹
مصطفی رحیمی - به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - محمود مسائلی
ایران آکادمیا شماره ۹
تعهدات Erga Omnes در قانون بین‌الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن [مقاله کنفرانس]
-
ایران آکادمیا شماره ۹
فرایند اسلامی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - آرش قجرجزی
ایران آکادمیا شماره ۹
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران [مقاله کنفرانس]

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها