پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران [مقاله کنفرانس]

https://doi.org/10.53895/icciFP0o

ایران آکادمیا شماره ۹
17 محتوا

نام‌ها

چکیده

موانعی که زنان در اشتغال با آن روبرو هستند سبب افزایش حذف آنان از بازار کار رسمی و گرایش‌شان به اشتغال غیررسمی می‌شود. این وضعیت به افزایش تبعیض جنسیتی علیه آنان در اشتغال دامن زده و تامین معیشت را برای آن‌هایی که از طبقه پایین اقتصادی هستند، سخت‌تر می‌کند. مقاله حاضر بر اساس روش کیفی است. داده‌های آن از مصاحبه عمیق با 26 زن دستفروش در مترو تهران به دست آمد. یکی از معضلات اصلی زنان دستفروش در مترو مواجهه با ماموران قدرت است. پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که تاکتیک‌های آنان برای مقابله با ماموران قدرت چیست؟ چارچوب نظری مقاله بر مبنای نظریه «پیشروی آرام» بیات شکل گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تاکتیک‌های زنان برای کاهش مخاطرات مواجهه با ماموران قدرت شامل این موارد می‌شود: کاهش و عدم تردد در ایستگاه‌های ناامن‌تر، کاهش و عدم ورود از ایستگاه‌های ناامن‌تر، پنهان کردن اجناس، کم کردن اجناس همراه، بازی در نقش مسافر، جلب لطف ماموران قدرت، آشنایی با آنان، تمکین، فرار، جمع کردن فوری بساط در صورت حمله ماموران قدرت و عدم حضور در جلوی دوربین ایستگاه.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سخنرانی فاطمه صادقی
کنفرانس ۲۰۲۲
«پیشروی آرام» دستفروشان زن در متروی تهران [انگلیسی]

خبرها

رویدادها